BigBajk®

  Margl + Bike + Team
Bajk

Všechny brzdy mého života - srovnání

Vé?ka si snáz se?ídíte. Kotou?ovky zase prý více brzdí. Jak kdy a jak komu. V ?lánku vás provedu svými zkušenostmi s brzdami, které jsem m?l na svých cca 6 bajcích.

První MTB brzdy - Cantilevery

Vozil jsem je už coby kluk na favoritu. A m?l jsem je i na svém prvním horákovi Mongoosu. A p?estože jsem je neum?l ani po?ádn? se?ídit, objel jsem na nich nap?íklad svého prvního Krále Šumavy. Že za moc nestojí jsem v?d?l od za?átku, ale že ob?as je kopec siln?jší než jejich brzdný ú?inek, jsem zjistil práv? až na Královi. Tam jsem jako jediný sjel jablo?ovým sadem dol? k brodu, ale to jen díky tomu, že jsem p?es veškerou snahu v tom kopci nedokázal zabrzdit a naopak jízda se neustále zrychlovala.

Chvála vé?ek

Vé?ka jsem vozil na všech ostatních bajcích a po p?echodu k paralelogramovým jsem si už opravdu nem?l na co st?žovat. Vyst?ídal jsem Tectra (velmi levná, Avidy (super), zmi?ované paralelogramové XT a nyní používám na Sugarovi (p?eveden do kategorie zimák) k plné spokojenosti XT dual. V-brake mi léta dob?e sloužili, ú?innost více než slušná a výdrž obstojná - do boti?ek jsem nové špalky zasouval jednou ro?n?. K tomu jsou v provnání s kotou?ovkami velmi lehká a p?edevším - perfektn? se?ídit je zvládnete doma a opravit ?i doladit se dají v cukuletu i p?i závod?.

První koketování s kotou?ema

Ve svých bajkových za?átcích jsem po vychvalovaných a cool kotou?ovkách pošilhával. S nákupem Gary Fishera Joshua F2 jsem si po roce dokonce nechal od Petra Kuby ud?lat na zadní rám návarku a tam se usídlil n?jaký lowend od Shimana. Myslím, že nesil ozna?ení M565. Brzdilo to obstojn?, ale ?asto jsem musel na se?izování do servis?. A postupn? jsem zjistil, že málokde to fakt umí.
Trochu lépe fungovaly brzdy na Canondale Jekyllovi. Magura Luisa nebyla špatná brzda, ale kolo se nesm?lo obrátit vzh?ru nohama, aby se nezavduš?ovaly. Pam?tníci si možná vzpomenou na Zimní Valašskou rallye, kdy jsem dojížd?l jen s p?ední brzdou.
Zblbnut ?tením Vela, jsem Magury po p?l roce stejn? nahradil kultovními Hayes HFX9 po?ízenými za 5 litr? z druhé ruky. To už bylo slušné svezení, tedy až do doby, kdy jsem s kolem spadnul na stranu a pravá páka se vytrhla z n?jakého táhla. Šlo to sice nasadit zpátky, ale vypadávalo to op?tovn?  a navíc to strašn? cinkalo na nerovnostech. V servisu mi ?ekli, že se s tím nic moc d?lat nedá a nová páka od Hayes, že stojí n?k?es?anských 1650 K?. Tak jsem pak p?l roku jezdil s pákou p?idržovanou gumi?kou. Nápravu zajistil až kutil Dušanbe, kterému jsem bajk p?j?il b?hem jeho práce v Praze, když mu v Brn? ukradli jeho Authora. Nevím jak, ale prost? si s tím poradil.

Co na to guru?

Otázka zda Vé?ka ?i kotou?e mi dlouho vrtala hlavou, až jsem se rozhodnul obrátit na skute?ného odborníka.A tak jsem se vloni p?i pražské návšt?v? optal samotného MTB guru Garyho Fishera osobn?. ?ekl mi, že Vé?ka mají ur?it? smysl pro závodní speciály a že on jim fandil vždy a fandí stále, ale že trh si kv?li marketingu, vzhledu a ú?innosti  žádá hydrauliky. Jejich hlavní nevýhoda - vyšší váha je prý více než vyvážena :-) nižší vahou rámu a dalších komponent.

Rehabilitace kotou?ovek - Shimano XT Dual

Sv?j zdrženliv?/negativní postoj ke kotou?ovkám jsem zm?nil až letos zakoupením GF Supercalibera. K tomuto modelu se už návarky na V-brake v?bec ned?lají. Musím pokorn? ?íci, že tyto brzdy jsou to nejlepší, co jsem kdy m?l v ruce. Jsou pom?rn? lehké a ostré jako b?itva, ovše ne zas tak brutáln?, abych se musel po?ád hlídat p?i jakémkoliv prudším zabržd?ní .
Brzdy však mají i tak slabinu - brzdové desti?ky s prysky?icovou brzdnou plochou. Jsou sice nepatrn? leh?í než s kovovou ploškou, ale ned?lá jim dob?e  bržd?ní za mokra a hlavn? za bláta. Ne, že by nebrzdily - je to sice horší, ale furt lepší než u pr?m?rných V-brake - ale strašn? se opot?ebovávají. Ty moje vydržely v podstat? jen 250 km + jednoho 102 km Malevila na blát?. Srovnat nové a (brutáln?) ojeté m?žete na tomto obrázku:
Srovnání nových a (brutáln?) ojetých desti?ek

Záv?r

Ješt? musím upozornit na jednu v?c, která p?etrvává z mého p?edchozího náhledu na kotou?ovky: je jím snadná údržba. Na Malevilu mi kotou?ovky rachotily 40 km a já nebyl shopen s nimi nic ud?lat. V servisu m? pak m?li skoro za zlo?ince, jak jsem je prý doni?il. Na otázku co jsem tedy s nimi m?l d?lat mi s vážnou tvá?í sd?lili, že jakmile to za?ne více drhnout tak nejlépe s nimi nebrzdit, aby se p?edešlo v?tším následk?m :-)


| Autor: Paw | Vydáno dne 20. 05. 2007 | 1588 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server