Mulda na záv?r - Dušanbe zabojoval

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 14. 10. 2007

MuldaSuchá tra?, teplota kolem 11 stup??, ale tradi?n? nádherné slune?né po?así. To vše a ješt? mnohem víc bylo k zažití na 11. ro?níku Sob?šické Muldy - amatérského klání moravských cyklist? v cross country. Tentokrát Margl p?íliš nezazá?il, ale oba Margla?i, kte?í dojeli state?n? bojovali s mladšími štvanci. Dušanbemu se to da?ilo víc, ikdyž jen o p?l minuty.

Poslední dobou jsem celkem dost mlsal a také p?ed závodem jsem na životosprávu moc nedal - ve?er fr?elo u Ondrá?k? šampí?ko, ráno jsem zase posnídal velký zbytek tvarohového dortu.

Stáli jsme s Dušanbem úpln? vzadu. Sotva jsem k n?mu dorazil, upozornil m? na to, že ,mi chybí p?ilba. Do startu 3 minuty, na parkovišt? k autu daleko, a tak jsem se vydal mezi diváky škemrat. P?j?il mi ji už druhý oslovený. Byla mi malá, ale neš?, mohl jsem jet.
Fakír po startu

Odstrartoval jsem celkem slibn?, ale 50 m po starttu n?komu praskla duše a byl tam n?co jako pokus o hromadný pád. Zkušen? jsem to objel vpravo. P?itom jsem se dostal p?ed Filipa a snažil jsem se fr?et kup?edu co to dá, protože jsme byli fakt dost vzadu. Až k lesu jsem p?edjížd?l, ale tam mi za?ínalo docházet. Došlo mi p?i tom, že dort a šampí?ko, není dobrá kombnace, už v prvním okruhu se mi d?lalo dost blivno. Alespo?, že jsem se vydrápal do všech kopc?. Jen to tempo do nich nic moc, když jsem šel ze sedla, klouzalo a smekalo mi zadní kolo s nízkým vzorkem lad?né do rychlosti a n e do stopy.

Takže m? to odsýpalo p?evdevším z kope?ka, ale to ostatním šlo docela dob?e také:

Fakír sjíždí klopenku Dušanbe ve sjezdu Filio najistotu

P?i výjezdu v posledním kopci prvního kola jsem 60 m za sebou vid?l Dušanbeho. Po projetí cílem jsem blb? odbo?il za jezdcem p?ede mnou a musel jsem objet diváky a podjet mlíko, abych se dostal zpátky na tra?. Chvíli poté m? dojel Dušanbe a prý co blbnu. Já neblbnul, m? to evidentn? nejelo a d?lalo se furt špatn?.
Dušanbe m? dojíždí
Chca nechca, jsem ho musel nechat ujet a spoléhat na to, že se zmáto?ím. Trvalo to však ješt? p?l kola. Chytnul jsem se jako vždycky ve sjezdu, ale p?ekvapiv? i v následném výjezdu na startovní louku. Od té doby se mi jelo celkem fajn, jenže na Dušanbeho jsem stáhnul jen pár sekund.

Dušanbe m? kone?n? porazil a ukázal i ostatním v Margl bike teamu, že se dá ost?e závodit i proti favoritovi. Tentokrát jsem nem?l den, formu a srdí?ko a toho naopak m?l více Dušan.
Tak zase p?íšt? a snad v hojn?jším po?tu.