Malý Svratecký maraton zdolán dalším MBT b?žcem

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Team, Vydáno dne: 26. 08. 2007

Tento závod jsem cht?l b?žet snad 10x, ale vždycky mi do toho n?co vlezlo nebo jsem nem?l natrénováno. Letos jsem trénoval také pouze  cca 6 výb?hy 3-25km. Kolega (bývalý) z práce Vašek Brož dal ješt? o t?i b?hy mén?. P?esto se nám ob?ma poda?ilo obávaný a respektovaný závod dokon?it. Já s mnohem v?tšími problémy než Václav zato v ?ase o p?l hodinky lepším. Ten m? za?adil na 51.místo, Vašek dob?l 80, za ním se dopotáceli již jen 3 borci a jedna žena. 


Dva nová?ci na startu Vašek p?ed startem Startujeme opatrn? Vyrážím s úsm?vem
Vystartovali jsme oba velmi opatrn?, mezi posledními, ale už ve Víru jsem za?al postupn? pomalu p?edbíhat ?adu jist? zkušen?jších b?žc?. Na obrátku jsem dob?hl v ?ase cca 1:23. Zpátky jsem dob?e zvládnul obávaný kopec Kasán do Uj?ova i jeho seb?hnutí. Poté jsem se chytil jednoho b?žce, který držel velmi solidní tempo a pustil se ho až za Št?pánovem. Ješt? do Koroužného to šlo, do konce jsem si na poslední ob?erstvova?ce namísto vody ?i ion?áku vyškemral 3 doušky lahodného gambrinusu.
na trati p?edbíhám Fakír b?ží v Margl dresu P?ed obrátkou v Nedv?dici
Jenže pak, když jsem minul zna?ku  4 km do konce p?išla krize. krom? zyvšujících se bolestí ve stehnech, m? za?alo siln? píchat napravo pod hrudníkem. Po chvíli jsem musel zastavit a chvíli jít. Pak to sice povolilo, mohl jsem se znovu rozeb?hnout, ale už to fakt bylo trápení. Ostatní na tom však byli asi ješt? h??e, takže se mi jich poda?ilo 5 p?ed Vírem p?edb?hnout Splnil jsem tak Pájk?v pokyn zdolat aspo? 3 p?ede mnou.
už mi docházející síly p?ed cílem Na cílové pásce Vydýchání za cílem

2 km p?ed cílem jsem dokonce nabyl dojmu, že m?žu i zrychlit a tak jsem to ud?lal. Vydrželo mi to však jen p?l kilometru, pak m? za?alo siln? píchat po celém žaludku a znovu jsem musel zastavit a jít. No co vám budu popisovat, bylo to fakt strašné, navíc jsem potkal švagrova bratra, který ?ekl: "p?es Vír se chodit nesmí". Tak jsem to znovu zkusil, ale p?ipadal jsem si, že šlapu zelí na míst?. Když však na m? dob?hnuvší maratonkyn? k?ikla, že se ke m? blíží soupe?, nadýchl jsem se a nasadil na záv?re?ných 80 m celkem slušný finiš, kterým jsem udržel 51. mnísto v ?ase 2:57:58 a nechal za sebou 34 jist? zkušen?jších b?žc?.
Venda b?žel elegantn? Venda je skoro v p?lce trasy Venda dobíhá Unavený Vašík
O Vendu jsem m?l v cíli velké obavy, ale ukázal se jako talentovaný b?žec. Poprvé šel trénovat 9 dn? p?ed maratonem a p?esto ho zvládnul za 3:30:28 na 80 . míst?. Je to borec.

Na záv?r musím pochválit a velice pod?kovat sv?j doprovod - Džast m? doprovázel už tam, zpátky se p?idal i Pájka, který mi dával napít z bidonu, no a pan Pacner m? koneckonc? také solidn? povzbuzoval. V céli jsem se jim potom revanšoval pive?ky, které do nás padali, jako N?mci do krytu.
Support team Relax u piva Odpo?inek mezi svými

No a úpln? na záv?r, jako bonbónek jsem si vychutnal pravou maratonskou tane?ní zábavu se skupinou Béda Knedla Ilegál Band (?íkali si však Klitoris:-). Tam mi to ješt? slušn? tancovalo, ale na druhý den jsem se ploužil jako ojebaný ka?er a ze schod? to byla p?kná tortura.
PS: všechny fotky naleznete v mé galerii: