Gary Fisher Supercaliber - první švih, první dojmy

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 07. 04. 2007

Po ?ty?ech š?astného soužití s GF Sugar 1 jsem dosp?l do stádia touhy po?ídit nový bajk. D?vody byly v podstat? 2:
- Sugarovi prasknul vloni rám a p?estože mi ho jeden šikovný pán v Pej?imov? d?kladn? zava?il, již k n?mu nemám takovou d?v?ru jako d?íve.
- Ovšem hlavním d?vodem bylo objevení nové závodní ?ady Race Day s druhým nejvyšším pekeln? p?kným a ?erveným Supercaliberem.

Jak jsem k n?mu p?išel

Nejprve jsem zna?n? koketoval s myšlenkou nechat si dovézt bike z jeho domoviny USA. Vycházel tam o t?etinu levn?ji. Hrozilo však, že by ho proclily (15 %) a bylo by nutné zaplatit také DPH (19 %). Pokud by ho tam však n?jaký bajker trochu projel a tvrdil, že už ho tam vezl, riziko by bylo minimální. Ale podvád?t naše ?acké celníky a ú?ady? Nikdy :-)

Navíc jsem historicky vlastnil¨3 Gary fishery a u každého mi postupem doby praskla trubka na rámu nebo na zadní stavb?.

Zakoupením biku u místního prodejce se následky minimalizují a z praxe víám, že takto se dobrat nového rámu, n?kdy i z nové kolekce (typu Race Day za Sugara). No takže jsem ud?lal minivýb?rové ?ízení - poslal jsem 5 mail? na zdejší cykloobchody s tím, za kolik by mi prodali vysn?ného Supercalibera v?etn? požadovaných úprav = vým?na brzd Avid Juicy 5 za Shimano XT dualy + inverzní p?ehazka XT. S p?ehledem zvít?zila firma Krab cycles, kde nejenže nacenili úpravu na doplatekj +470 K?, ale zdaleka nejlépe se s nimi mailovalo. No a tak jsem na konci února (na své narozeniny) složil zálohu 10 000 K? a p?ed velikonocemi si ?erstv? poskládaného Garyho vyzvednul. Ješt? jsem koupil karbonové r?žky BBB, rychloupínák na sedlovku, vyfotil si ho na balkón? a tradá s ním na Vyso?inu na první švih.
Bike a malý biker 

Poprvé v terénku

'Svih jsem dal spole?n? s Tišnováky Kingem Jardou Opltem a Daníkem. Sraz byl v Nedv?dici, ale ješt? p?ed vyjetím bylo pot?eba poštelovat nové SPD nášlapy. Moc se to nepoda?ilo, protože když jsem jel náro?ným terénem z dlouhého kopce nad Nedv?dicí, tak samoz?ejm? necht?li vypnout. Našt?stí Supercaliber se ve sjezdu choval naprosto p?íkladn? a poda?ilo se mi to ustát.

První poznatky

Kolo se dá perfektn? štelovat, z kopce lze díky oto?nému šroubu na pravé noze Manitou R7 Super TPC pustit úpln? na volno. Na p?edku je zdvih dnes už neosl?ujícíhc 80mm, ale vidlice¨má vynikající chod v celé své dráze. Pokud naopak šroub (za jízdy) dotáhnete, vidlice se ani nehne - super stejn? jako Supercaliber. Tlumi? Manitou S-Type SRL je designovaný p?esn? k této vidlici a je to znát. Krásn? ji dopl?uje houpáním z kopce, na asfaltu ho skoro necítíte. A pokud ano, lze ho celý zamknout oto?ením ?ervené pá?ky naspodu.
Jediné co mi trochu vadilo byly již zmín?né nese?ízené Shimano SPD a pak karbonová sedlovka Bontrager X lite ACC, která zajížd?la do rámu. Musel jsem opakovan? utáhnout upínák sedlovky než se to napravilo.

Stoupání na (Ková?ovu) Kobylu

S par?áky z Tišnova jsem se potkal , kde jinde než v hospod? v Nedv?dici. Když jsem ji objížd?l, nakukoval do oken a hledal je stala se mi klasická v?c. Nevypnuly pedály a já sebou mrsknul p?ímo do okna hospody. Tím jsem sice všechny pobavil, ale aspo? m? to donutilo, kone?n? ta SPD po?ádn? povolit.
Jarda udal sm?r a vyrazili jsme do kopce sm?rem na Ková?ovou a pak na nejvyšší bod okolí Kobylu. Z Nedv?dice to bylo stoupání s úctyhodným p?evýšením cca 300 m na 3 km. Zkraje jako vždy tahal tempo King (posiln?n 3-4 pivky), pak jsem však Supercalibera zamknul vp?edu i vzadu a p?kn? runningem vyrazil do stíhání a pak vp?ed. Zachytil se m? Daník, chvíli m? dokonce tahal, ale pak odpadnul i on. Není se co divit. tep mi vystoupal na 150, pak na 160 a na zv?r atakoval hranici mého maxima = 171 tep? za min. P?kn? jsem si dával a to všechno ze samé radosti z nového bajku, který byl po zamknutí nádhern? tuhý a ve stoje i v sed? naprosto poddajný a stoupavý.
Naho?e jsem se oto?il a dojel zpátky 300 m pro Kinga, kterého jsem si trochu dobíral, kv?li p?epálenému tempu.

Chování ve sjezdu

Pak jsme se trochu vydýchali a dali se k Byst?ici. Ve sjezdu v kopci nad Byst?icí, jsem pružení povolil na maximum a zkusil si n?kolikrát sko?it v rychlé jízd? na nerovnostech. Paráda, dopad na pln? nahušt?né Bontrager Jones XR 2.2 2.5 byl naprosto jistý a nádhern? utlumený. Na šutrech nic neklepalo (kam se hrabe vyklepaný Sugar).

Karasín a fotky

Po pr?jezdu Byst?ice, jsme se dali na rozhlednu Karasín. Op?t táhnul dost zb?silé tempo King. vypracoval si stometrový náskok, p?esto se mi ho op?t poda?ilo p?ed rozhlednou t?sn? p?edjet a vyzkoušel jsem si také aklceleraci p?i náznaku spurtu na vrcholovou prémii.
nA KARASÍN? Vost?í hoši
 

U Rozhledny jsme po?ídili pár snímk? - Jarda cht?l dokázat, že se svým automatem po?ídí lepší fotky než profíci z Vela. Skoro se mu to poda?ilo. Však posu?te sami:
Sjezdík u v?že

Dojezd dom?

Z Karasína lze jet jenom dol?. My to vzali rovou k p?ehrad?. Ješt? jsem se vyfotili na vyhlídce.
Bajke?i nad p?ehradou
Pak opravdu nádherným trialkem sklesali k hrázi. V klesání jsem zažíval op?t slast - XT brzdy se zajížd?li a fungovali ?ím dál lépe. Také ob? pom?rn? široké pneumatiky p?edvád?li, že v sypkém nebo mokrém terénu odvedou opravdu solidní práci.
Na záv?r ješt? poslední foto na hrázi a pak jsme se v pohod? a z díky rozlou?ili a jeli si po svých - já k Ondrá?k?m a kucí k Tišnovu.
Fakír s Kingem tvá?í v tvá? na hrázi 

PS: Veliké díky fotoreportérovi Jardovi - fotky jsou parádní.