Bigbajk 2005 - den sedmý - Vrcha?

Autor: Seiko <seiko(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 21. 03. 2007

Poslední regulérní den jsme závodilu do vrchu :)Dnes nás ?eká vrcha?. Ráno na map? snadno nalézáme cíl. Jmenuje se to "VOJAK", na map? nic moc, ale asi to bude vysoko, protože u toho píšou 1401 vejškovejch m. Vyjíždíme pom?rn? brzy, s uvážení v?erejší spot?eby. P?kn? to na asfaltu spaluje.

 P?ipomínám, že vyjíždíme z cca250m vejškovejch. Po 200 výškových metrech zastavujeme u smíšeného zboží a dop?áváme si po?ádnou snídani. V?tšinou kus sejra a škopek. Potom se dle výkonnosti trháme a postupn? se dostáváme do místa startu vrcha?e v cca. 1000 veškovejch metrech. Už máme za ten tejden n?co odbajkováno, s p?ekvapením zjiš?ujeme, že dostat se v tom vedru do litru po v?erejší pitce nebyl zas takovej problém. Pro jistotu sesedáme v útulné hosp?dce a relaxujeme p?ed vrcholem sezóny. Ob?erstvujeme se škopkem n?kdo ko?alkou.

Vrcha?e se i p?es d?ív?jší proklamace ú?astní všichni bajka?i - tedy 8 jórs?. Vypisujeme tipovací sout?ž pro vít?ze.

Každý vkládá n?co Kuna do banku pro pozd?jšího vít?ze tipovací sout?že. Tipuje se p?esné po?adí a za každý p?esný tip je jeden bod. Kdo má nejvíc bod?, bere bank. P?i shod? se bank d?lí. T?sn? p?ed startem pingl donáší osm ko?alek - n?co jako zelená se šleha?kou - prý je to pozornost podniku a jmenuje se to "vrcha?ské p?ekvapení"! Tak to dáváme, až na Radka, kterej chytra?í. P?ed odchodem se ješt? domlouváme s obsluhou a objednáváme si 2 hodiny dop?edu "jan?tinové hody", na které se Džastík t?ší celý týden. P?esunujeme se na start.

Velký favorit je Plechovka a nikdo nepochybuje, že vyhraje. O druhé místo bude sveden boj. Nabízí se Pepík XTR, šlachoun Carda, frekven?ní Seiko a také neokoukaný Radek. Šestku se sedmi?kou by m?li tejknout jan?tinový Džast s jednonohým Maklou. Poslední se nabízí coby cykloobuv kristusky ?asto používající Ježek a o tom také tak?ka nikdo nepochybuje, což se nakonec ukázalo jako rozhodující v tipovací sout?ži.

Olé, je odstartováno, kdo bude první naho?e vyhrál. Dop?edu pálí Plechovka, ale také Džast, Carda, Pepík a Radek. Nikam se nežene Makla a Seiko. A také samoz?ejm? Ježek. Plechy mizí v zatá?kách, aby už ho nikdo v pr?b?hu závodu nevid?l. ?ela zbytku startovního pole se ujímá Radek. Za ním Carda, Pepík, Džast Seiko, Makla, Ježek. Seiko postupn? p?edjíždí Džasta, Pepíka a Cardu a s velkou námahou se dotahuje na Radka. S vyp?tím všech sil se ho drží. Chvilku se nechá vléct, poslední ?ást závodu už jedou vedle sebe s Radkem. Za nimi se po?adí již moc nem?ní s jednou vyjímkou. Seiko s Radkem vjížd?jí do poslední zatá?ky, myslí si to, protože na konci rovinky už vidí odpo?ívajícího vít?ze - Plechovku - s fo?ákem v ruce. Seiko volí t?žší p?evod a vstává ze sedla. Poodjíždí Radkovi. Jenže je to ješt? daleko a sil už nezbývá. Radek nerezignuje a když vidí, že Seiko a? ze sedla se mu nevzdaluje, také šahá na dno svých sil. Na úrove? Plechyho vjíždí Seiko o p?l bajka p?ed dotírajícím Radkem. Jenže co to? Plechy ?ve: "Tady to nekon?í, cíl je támhle!", a ukazuje opa?ným sm?rem k drát?né brán? u níž vít?ž stanovil cíl. Seiko i Radek toto nep?edpokládali, oba mají t?žké p?evody. Dle Plechovky se mají oto?it o tak?ka 180° a do mírného kopce pokra?ovat ješt? pár metr?. Na pod?azení vep?edu nemá ani jeden správnou kadenci, tak tam obá za praskotu ?et?zu narvou 3-4 leh?í p?evody vzadu a šlapou, co to dá. Seiko má výhodu, je na pravé stran?, tedy blíže bodu oto?ení. Radek si zase ponechal v?tší rychlost a m?že ji využít p?i p?ekonávání v?tšího oblouku. Radek má však ješt? jednu podstatnou nevýhodu, cesta k drát?né brán? je po levé stran? lemována plotem. Oba dva se to?í, Seiko pomaleji po kratším oblouku Radek rychleji po v?tším, ale díky plotu a Seikovi nemá moc prostoru. Nakonec Seiko s vyp?tím všech sil a pomocí plotu svoji pozici o p?l kola uhájil. Hoši si podali ruce a t?žce oddychují.

Po chvíli s velkými rozestupy dojíždí ?tvrtý Jarys,  

pátý Pepík,

šestý Makla.

A pak dlouho snad ?tvrt hodiny nikdo. Na trati zbývá ješt? Džast a Ježek. Džast už by tady m?l dávno být, tušíme, co se asi stalo. Džastík, kterej dva dny p?ed tím tragicky vytek v kartách, vyzrál fintou na tipovací sout?ži. Na trati na sedmé pozici nikým nesledován se schoval po?kal až p?ejede Ježek 

a dojel na osmé pozici.

Tak jak uvedl v tipovací sout?ži. A protože mimo sebe a Ježka, trefil i Plechyho, Pepíka, Maklu, stal se vít?zem tipovací sout?že a spravila se mu nálada, protože výhra nebyla nezanedbatelná. Druhý v tipova?ce byl Seiko, který krom? Plechyho a Makly trefil také jako jediný sebe.

Pozorn? si povšimni, chvilkového p?em?n?ní Cardy v ufóna :)))

Na kopci jsme se zajeli podívat na rozhlednu. 

Koupili jsme n?jaké ty pohlednice a už se t?šili na jan?tinu, která nás ?ekala dole v hosp?dce. Dol? s kopce je t?eba vzpomenout stíhací závod Plechovky a Džasta, který vypovídal tak akorát o tom, že oba jsou to ?istokrevní mago?i. A protože Plechovka je magor p?ece jenom o kapánek v?tší tak vyhrál.

V hosp?dce jsme se p?kn? pomn?li. Smradlaví a v teplou?ku jsme si dop?áli jehn??í hody a škopek.

Boule za ušima, fakt to bylo moc dobrý!!!

N?kte?í kuccí se ješt? jeli podívat k mo?i, Ježek jim ukázal vyhlášenou pláž. (Tam sem nebyl, ale vzpomínám z vypráv?ní, že tam byla také n?jaká legraca. Plechy nechceš zavzpomínat? Prasklá kola,...)

Ve?er už to v hospod? moc nep?eháníme, jdeme relativn? brzy spát, zítra nás ?eká cesta dom?.

A tím kon?í jedenáctý ro?ník Bigbajku - Bigbajk2005