Podzim bajkové sezóny aneb hobíkovo ú?tování

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 29. 11. 2006

Rok od roku jezdím víc. Má to dva d?vody: stá?í a umanutost. Stá?í na m? cht? necht? dopadá a tam, Paw po zadnímkde jsem d?íve urval všechno nadšením a energií, už rad?ji využívám nashromážd?nou fyzi?ku a vyježd?nost. No a umanutý jsem asi po?ádn?. Rok za rokem se chci zlepšovat v závodech, které obrážím v podstat? po?ád ty samé a srovnání je tedy nabíledni.Trocha statistiky

Stá?i i umanutost, tyto faktory dohromady vedly letos k tomu, že jsem absolvoval 20 MTB závod? a k tomu si st?ihnul dva maratóny na b?žkách v rámci zimní p?ípravy. Dále jsem p?es rok nashromáždil 57 švih?. Na dopln?ní je t?eba p?iznat i pro bajka?e potupnou k?ru 26 spinning?.

Podzimní umanutost - hon?ní kilometráže

A ješt? krátce k té umanutosti. Není to jen o závodních výsledcích, je to i o souboji s vlastní pohodlností. P?ed posledním listopadovým víkendem jsem m?l najeto 4855 km. Po?así se sice ochladilo a bylo pod mrakem. Meta 5000 zdolaných kilometr? mi nedala spát.

 Na sobotu jsem si tedy domluvil výlet s bývalým kolegou (a stávajícím p?ítelem) Cyrdou a ná?elníkem Tryskomyší Jarkem. Spole?n? jsme pak vyrazili B?ežanskou roklí sm?r To?ná do Károva. Tam se m?l p?idat Jirka Va?enka. Jenže ten dopoledne ?ezal d?íví a odpoledne cht?l za?ezávat. Vykoupil se proto ?ajem se slivovicí. Takto posiln?ni jsme celkem dávali, já zabíral zvlášt? v kopcích a p?ed setm?ním jsme urazili sympatických 57 (a více) km v terénem i silnicí.

a zase dálnaše trojkaa už to rozjíždímeZvedá se nálada i bajka zase dál2

Ráno v ned?li jsem sd?lil Hance svoji obsesi a ta, když vid?la jak po?ád myslím na p?ekonání p?tilitru, tak rad?ji sbalila Pedra na vycházku a m? nechala jet. Venku bylo cca deset  stup?? a v?trno, p?íprava tedy zabrala n?jaký ?as a já vyrazil krátce p?ed 13 h. Pot?eboval jsem najet 90 km. Vzal jsem silni?ku a vydal se z Bráníku p?es Baran?ák podél Vltavy sm?rem na Zbraslav a Št?chovice.  P?ed Št?chovicemi jsem potkal zajímavý úkaz - silni?á?e singlespeeda - vzadu i vp?edu jenom jeden p?evod a uhán?l si to šviha?ským tempem, že jsem m?l co d?lat, abych ho dojel.

Pod kopcem na Slapy jsem m?l pr?m?rku 29,7. Po t?íkilometrovým stoupání s p?evýšením 200m šla rychlost do háje..  Byl jsem po v?erejším ost?ejším švihu s Jarkem a Cyrilem fakt dost utahaný. Po kopci na Slapy jsem se vyložen? trápil, ale hrnul jsem to dál na Nový Knín. Moc jsem toho taky od rána nesn?dl a sílu jsem proto musel doplnit ve výborné pekárni?ce/cukrárni?ce v Malé Hraštici. Posílen jsem pokra?oval do Nové vsi pod Pleší. Tam jsem se stavil k Petrem. Nebyl doma, tak jsem aspo? o?íhnul jeho (již dlouho) rozestav?nou stavbu – kolauda?ka vypadá zase na jaro:-).

Následoval táhlý sjezd do Mníšku pod Brdy a ješt? táhlejší stoupání na hlavní h?eben Brd. Sjezd do ?evnice m? p?kn? promrazil, ale konec jsem zvládal už rutiné?sky: ?ernošice, Radotín, Braní?ek.

Záv?r – ješt? nekon?íme p?átelé

N?jak jsem si to špatn? propo?ítal, a tak mi i po dojezdu do p?tilitru n?co chybí - blbé 4 kilce. Vypadá to, že v rámci poctivosti budu ,muset ten kousí?ek ješt? ujet. Že by p?íští víkend ve sn?hu a mrazu? Prost? to ješt? letos nem?žu zabalit, zvlášt? když cítím, že fyzi?ka se po p?edchozích pa?bách p?ece jen pomalu vrací.