Dva crosscountry na záv?r sezóny - Mulda a Osma

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 16. 10. 2006

Na konci sez?y jezdí MarglBajka?i pravideln? Sob?šickou Muldu, já si týden po ní naordinoval ješt? Zbraslavskou osmu. Byly to takové zpest?ení podzimu.   

Mulda op?t vyšla. Po?asím i výsledkov?. Zajel jsem osobák a zárove? ustanovil nový rekord Margl Bike Teamu - o 16 s jsem p?ekonal ?as Bráchy Dušana z roku 1999.

Jelo se m? výborn?. Start jsem sice pokazil, ale potom jsem postupn? p?idával. V podstat? jsem nem?l krizi a až na kolizi s d?v?etem v p?edposledním stoupání, které m? stálo nedojedí dvojice p?ede mnou jsem nem?l nejmenší problém.
Na prvního mi chyb?lo 6 minut, zato na dalšího Marglistu Dušanbeho jsem najel p?es 4 minuty. Seiko dojel o další 4 minuty za Dušanbem a smola? Filip m?l p?i výjezdu ve druhém kole defekt a musel odstoupit.

Start Zbraslavske Osmy
Zbraslavská osma byla trochu o n??em jiném. Jelo nás v kategorii masters spole?n? s ženami jenom 36. Odstartoval jsem špatn?. Starter neodpo?ítával a na povel p?ipravit se v?tšina pohnula vp?ed. Já také, ale j?št? jsem nem?l nacvaknutou tretru. Prost? n aplno jsem se rozjel až po 50 m. Tak se stalo, že se p?ede m? vmá?kla nejlepší žena a zdržovala m? ve sjezdu a p?edjížd?t jsem ji musel do stoupání díky horší stop? nat?ikrát.
Na druhou stranu jsem m?l i št?stí, protože t?sn? za mnou došlo k hromadnému pádu. M? se jenom padající borec ot?el o zadní kjolo, ale velmi lehce, takže jsem to odnesl jen malým zakolísáním (?ehož práv? využilo to zpropadené d?v?e). V jediném táhlém stoupání prvního kola jsem p?edjel d?v?e, na nejprudším muldovitém úseku prvního borce a ve druhém kole další dva. Jel jsem t?i kola na dohled první trojice na 5. až 7. míst? s menším odstupem.


Po t?ech kolech jsem ubral tempo a v podfstat? udržoval pozici až do cíle. Bohužel v p?edposledním kole m? p?edjel borec, o kterém jsem se domníval, že m? dojíždí o kolo jako vedoucí závodník. Bohužel m? obral o jedno místo, ale asi bych na n?ho nem?l ikdybych v?d?l, že nevede pole. P?edjet v p?edposlednám kole

Kone?né místo i ?as odpovídá možnostem. Zlepšení o více než 4 a p?l minuty je super a dává slušnou šanci dio budoucna. Prost? v tomto závodu jsem m?l dosud k bedn? nejblíže a t?eba si ji zasloužím už p?íští jaro. Zkusím pro to n?co ud?lat a snad Pedra neunavím jako tentokráte. Utahaný fanoušek