12. ro?ník 24 h MBT v Liberci

Autor: Paw <paw(at)bigbajk.cz>, Téma: Bajk, Vydáno dne: 11. 06. 2006

ASA Turnov, www.24hours-mtb.com ve spolupráci s m?stem Liberec a SAJ a.s. po?ádá tradi?ní závod team? i jednotlivc?. Jezdí se od poledne do poledne 24.-25.6.2006 na okruhu s p?evýšením 300m a ?tve?ice Margl Bike Team se pravd?podobn? zú?astní coby VIP host.

Vyrýsovala se nám tedy ?tve?ice odvážlivc? ve složení:

  1. Plechy
  2. Makla
  3. Džast
  4. Seiko
No a všichni se hlásí k podstoupení závodu dle laskavé pozvánky viz níže:


BIKE MARATON 24 HODIN MTB

12. ro?ník
 

 24.6. – 25.6.2006 prob?hne pod taktovkou oddílu ASA TURNOV v rekrea?ním a  sportovním areálu Vesec (RASAV) u Liberce již dvanáctý ro?ník mezinárodního vytrvalostního cyklistického závodu na horských kolech 24 HODIN MTB BIKE MARATON.

 

 Do pov?domí biker? se tento závod zapsal v pr?b?hu p?edcházejícíh 11.ro?níku jako extrémn? náro?ná vytrvalostní sout?ž, která dokáže dokonale prov??it fyzickou i psychickou kondici každého ú?astníka, ale zárove? také jako ojedin?lá sportovní událost s neopakovatelnou atmosférou plnou nap?tí, p?atelského povzbuzování ale také únavy a krásných vzpomínek.

 

 Vlastní závod je rozd?lený do následujících kategorií:

¨        Jednotlivc? – nejprestižn?jší a náro?n?jší kategorie pro skute?n? trénované nebo vyjíme?n? odolné jedince

¨        Dvojic – pro sportovn? lad?né hobby teamy

¨        ?tve?ic – pro každého, kdo alespo? elementárn? ovládá jízdu na horském kole, zvládne rychlejším tempem vyjít do 5.patra a p?edevším pro ty, jež mají chu? ve svém kolektivu podpo?it spole?ného teamového ducha velmi naro?ným sportovním výkonem.

 

 P?i lo?ském ro?níku byly stanoveny nové rekordy trat?:

¨        Kategorie JEDNOTLIVC? MUŽI - Tomáš Do?ekal - 422.8 km

¨        Kategorie JEDNOTLIVC? ŽENY - Daniela Chlíbková (HAPE SPORT) - 317 km

¨        Kategorie DVOJIC - Tomáš Tobolka a Roman Š?astný (Rock Machine Cyklomax) - 450 km

 

B?hem závodu, bude v centru celého závodu (mimo jiné také centrum Mistrovství sv?ta v klasickém lyžování SKI 2009) p?ipraven pro diváky, závodníky a jejich podp?rné teamy zajímavý doprovodný program. Po?ínaje r?znými sout?žemi na kole i bez a kon?e exhibicí DUAL SLALOMU. Samoz?ejmostí je kvalitní našlapaná muzika v celém pr?b?hu závodu doprovázená videoprojekcí z p?edešlých ro?ník? BIKE MARATONU 24 HODIN MTB. O páte?ním ve?eru ješt? dostanou všichni zú?astn?ní šanci doladit formu na páte?ní párty - takové naše malé milé p?ekvapení :o) Naopak na ned?li je p?ipraven oblíbený závod na 24 minut pro mladou nastupující bikerskou generaci...

 

 Nezbývá než pozvat všechny, kte?í si cht?jí kvalitn? zasportovat a zárove? op?t o trochu posunout hranice svých možností! o to p?eci b?ží, tedy v tomto p?ípad? jede...Veškeré aktuální informace naleznete na www.24hours-mtb.com

 
 S p?átelským pozdravem za ASA TURNOV

                            Jan Hatti Hataš a Pavel Haty Hataš