Margl je hra a bajke?i ji umí

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Margl, Vydáno dne: 03. 06. 2006

Takže co d?lají bajka?I když nebajkují? No jasn?, že chlastaj, ale krom? toho taky mast?j list a flekujou na co se jen podíváš. Ne?ast?ji Margl, tedy mariáš.

Po?ádnej bajker již od kolébky obdivoval karetní um?ní po?ádnejch vyhryz? a jak postupn? mužn?l, snažil se jim p?iblížit. Stálo ho to sice prachy, ale stálo to za to - dnes už má prachy zpátky, protože obrat kafku není nejmenší problém, a ješt? se m?že chlubit solidním umíst?ním v prestižním žeb?í?ku Marglu.

Toto neplatí zdaleka pro každého bajka?e, ale je pro ty, jak už jsem psal, po?ádné. Bajka? m?že jezdit seberychleji, ale když neumí lici?áka, tak nem?že dojít celospole?enského uznání. Když neumí hrát ani ?ty?ku (vi? Dušane), nemá nárok, aby byl vyvolán jeho Hamr ven:-)

Kdysi, v letech 2000 - 2003 se hrával každou první dvojcifernou sobotu margl turnaj pod záštitou Margl Bike teamu v brn?nském Yachtu.. Výsledky t?chto historických ro?ník? jsou stále k vid?ní: 2000, 2001,2002,2003.

Bajka??m však stárnou, žení se, honí business, p?est?hovali se z okolí Brna, d?lají d?ti, prost? jim ubývá ?as na marglování. Proto se sout?žní marglování zúžilo na každoro?ní tradi?ní Novoveselský váno?ní turnaj.

A nesmíme zapomenout na jednu výjimku - pražská sekce ?len? MBT, jejich p?átel a dalších pražských náplav se snaží udržovat v metropoli vztahy a schází se tém?? každý týden. Margl probíhá vždy ve ?tvrtek, p?i?emž první ?tvrtek v m?síci je místem margl? restaurace u Starého pivovaru v Bráníku a zbývající ?tvrtky je d?jišt?m marglového klání n?která z restaurací na Vyso?anech, nej?ast?ji pak Radni?ní restaurant u zastávky metra Vyso?anská.